Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Egwyddorion CBAC ar gyfer asesu a dyfarnu cymwysterau

Mae'r rheoleiddwyr, Ofqual, Cymwysterau Cymru a CCEA wedi dileu eu cod ymarfer ym mis Awst 2016. Mae CBAC wedi cyflwyno ei Egwyddorion ei hun ar gyfer asesu a dyfarnu cymwysterau i ddisodli'r gweithdrefnau allweddol sydd heb eu cynnwys mewn dogfennau rheoleiddiol eraill, gweithdrefnau CGC neu ganllawiau CBAC.

Nod CBAC yw sicrhau bod pob ymgeisydd yn derbyn y canlyniadau sy'n deilwng o'u perfformiad wrth ei farnu yn erbyn cynnwys y fanyleb briodol a'r meini prawf asesu. Mae CBAC wedi ymrwymo i'r egwyddorion canlynol sy'n sail i system asesu o ansawdd uchel ac rydym yn sicrhau bod:

 • Ein gweithdrefnau a'n systemau yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth a gofynion rheoliadol perthnasol.
 • Yr offer asesu yr ydym yn eu defnyddio yn addas i'r pwrpas, yn ddilys ac yn ddibynadwy
 • Yr offer asesu yr ydym yn eu defnyddio wedi eu dylunio i sicrhau fod pob ymgeisydd wedi ei drin yn deg
 • Ein system asesu yn eglur a bod trywydd archwilio sy'n cefnogi'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud.
 • Ein staff a'r sawl rydym yn eu penodi i gyflawni gwaith ar ein rhan yn hollol ymwybodol o'u rolau a'u cyfrifoldebau ac yn meddu ar y profiad, arbenigedd a hyfforddiant perthnasol i gyflawni eu rolau.
 • Gennym weithdrefnau ymholiadau ac apeliadau i adolygu penderfyniadau ynghylch canlyniadau.

Egwyddorion cyffredinol sy'n sylfaen i gyflwyno asesiadau CBAC


LEgwyddorion asesu a dyfarnu cymwysterau

 • Rolau a chyfrifoldebau asesu
 • Paratoi papurau cwestiynau, tasgau a chynlluniau marcio
 • Cymedroli marcio a safoni
 • Dyfarnu

LGweithdrefnau CGC

 • Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Canolfannau Cymeradwy
 • Cyfarwyddiadau ar gynnal arholiadau
 • Cyfarwyddiadau ar gynnal asesiadau di-arholiad
 • Cyfarwyddiadau ar gynnal asesiadau dan reolaeth
 • Cyfarwyddiadau ar gynnal gwaith cwrs
 • Ystyriaeth arbennig
 • Trefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol
 • Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau
 • Apeliadau
 • Camymddwyn

LCanllawiau pellach CBAC