Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Athrawon

Asesiadau ar sgrin TGAU a TAG UG Cyfrifiadureg

Mae'r canllawiau isod yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i aelodau o staff sydd yn paratoi ar gyfer, ac yn cynnal ein hasesiadau ar sgrin TGAU a TAG UG Cyfrifiadureg


Cyrsiau DPP newydd

Mae'r rhaglen Medi 2018 - Gorffennaf 2019 nawr ar gael. Cadwch le ar y cwrs nawr i osgoi cael eich siomi!

Gallwch gadw lle ar y cwrs hyd at bum diwrnod gwaith cyn pob digwyddiad, felly gwnewch hynny'n fuan er mwyn sicrhau eich lle.

Ymgynghoriad ar Amserlenni Arholiadau Rhagarweiniol Mehefin 2020

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau, ar ran bob corff dyfarnu yn y DU (AQA, CCEA, OCR, Pearson a CBAC) yn gwahodd canolfannau ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i anfon sylwadau ar ein amserlenni rhagarweiniol ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch Mehefin 2020.

Croesawir canolfannau i roi sylwadau am unrhyw bryderon penodol sydd ganddynt mewn perthynas â’n amserlenni rhagarweiniol, sydd ar gael i’w llwytho i lawr yma.

Bydd yr ymgynghoriad yn digwydd rhwng 28 Chwefror a 30 Ebrill 2019.

Dylid anfon sylwadau i: centresupport@jcq.org.uk

Canlyniadau - Gwybodaeth Ddefnyddiol

Trawsnewidydd GMU

Canllaw Canlyniadau - TGAU

Canllaw Canlyniadau - TAG

Adroddiadau Arholwyr

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Canlyniadau sydd ar y gweill