Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwestiynau Cyffredin

Isod mae rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml i CBAC gan Rieni a Myfyrwyr.

Beth yw ystyr 'Marc GMU' sydd ar fy Natganiad Canlyniadau?

Mae GMU yn sefyll am 'Graddfa Marc Unffurf'. Defnyddir y Graddfa Marciau Unffurf mewn manylebau ag unedau fel ffordd o adrodd, cofnodi ac agregu perfformiadau ymgeiswyr mewn profion uned. Mae mwy o wybodaeth ar gael am y GMU.

Yn ôl i frig y dudalen.

Yr wyf wedi colli fy Nhystysgrif Arholiad. Oes modd i mi gael un newydd?

Oes. Ar y dudalen Tystysgrifau Newydd ceir yr holl wybodaeth angenrheidiol a gellir llwytho i lawr ffurflen gais ar gyfer tystysgrif newydd.

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut mae dyfarnu gradd A* mewn Lefel A?

Mae dyfarnu gradd A* ar gyfer Lefel A yn digwydd o Fehefin 2009. Mae'n cael ei ddyfarnu i ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Lefel A sydd wedi cael o leiaf 90% o'r marciau unffurf oedd ar gael ar gyfer yr unedau A2. Mae mwy o fanylion (yn Saesneg yn unig) ar gael o wefan OFQUAL (Office of Qualification and Examinations Regulation) (bydd y cyswllt yn agor ffenest newydd).

Yn ôl i frig y dudalen.

Derbyniais fy natganiad canlyniadau beth amser yn ôl. Pryd byddaf yn derbyn fy nhystysgrif ffurfiol?

Rydym yn dosbarthu tystysgrifau cyn gynted â phosibl. Dylai canolfannau arholi dderbyn tystysgrifau ar gyfer arholiadau a gafodd eu sefyll ym mis Ionawr ym mis Mai, a dosberthir tystysgrifau ar gyfer yr arholiadau hynny a gafodd eu sefyll ym mis Mai a mis Mehefin ym mis Hydref. Cysylltwch â'ch swyddog arholiadau am yr union ddyddiadau.

Yn ôl i frig y dudalen.

A yw'n bosibl gweld fy mhapur arholiad sydd wedi cael ei farcio?

O dan y drefn 'Dychwelyd Sgriptiau Arholiad', mae gan unrhyw fyfyriwr yr hawl i dderbyn ei sgript arholiad yn ôl. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Swyddog Arholiadau eich ysgol neu goleg.

Yn ôl i frig y dudalen.

Yr wyf yn siomedig â fy marc. Oes modd i mi gael fy mhapur wedi'i ailfarcio gan CBAC?

Mae CBAC yn cynnig ailfarcio papurau ond rhaid gwneud ceisiadau trwy eich canolfan arholi. Y peth pwysicaf i'w nodi cyn gwneud cais am ailfarcio yw bod tri chanlyniad posibl: gall y marc godi, gall y marc gael ei ailgadarnhau fel marc cywir neu gall y marc ostwng. Cysylltwch â'ch Swyddog Arholiadau os ydych am ddilyn y dewis hwn.

Yn ôl i frig y dudalen.

Yr wyf yn hapus â fy nghanlyniad gwaith cwrs ond byddwn yn hoffi gweld y gwaith sydd wedi'i farcio. A yw hyn yn bosibl?

Pan fo eich marc gwaith cwrs yn derfynol ac ni allwch mwyach wneud cais am ailfarcio, gall eich gwaith cwrs gael ei ryddhau. Rhaid i Swyddog Arholiadau eich ysgol neu goleg ymdrin â'r broses hon.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mae fy mab newydd dderbyn ei ganlyniadau ac mae'r radd ar gyfartaledd yn siomedig. D oedd y radd ar gyfartaledd ond wrth edrych yn fanylach mae'n ymddangos ei fod wedi ennill A, B ac E yn y modiwlau unigol. Oes modd cael modiwl unigol wedi'i ailfarcio?

Gall modiwlau gario pwysiadau gwahanol, felly mae'n bosib cafodd y marc isaf ddylanwad yn fwy ar y radd derfynol na'r ddau fodiwl arall.

A yw'n bosib cael modiwl unigol wedi'i ailfarcio? Gallwch wneud cais am gopi o'r papur arholiad sydd wedi'i farcio trwy eich Swyddog Arholiadau cyn penderfynu a ydych am wneud cais am ailfarcio neu beidio. Peidiwch ag anghofio y gall marciau ostwng yn ogystal â chodi neu gallant aros yr un peth. Os yw'r senario sy'n cael ei ddisgrifio uchod yn wir (h.y. mae gan y modiwl sydd â'r marc isaf bwysiad yn uwch), os yw marc y modiwl yn mynd yn is, gall hyn olygu gradd is ar gyfer y pwnc yn gyffredinol.

Rhaid gwneud unrhyw geisiadau o'r math trwy eich Swyddog Arholiadau. Am restr lawn o'r gwasanaethau sydd ar gael cyfeiriwch at ein hadran "Ymholiadau am Ganlyniadau" a llyfryn y CGC "Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau" sydd i'w weld ar wefan CBAC o dan Swyddogion Arholiadau, ac yna dewis Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mae gan fy mhlentyn ddyslecsia ac yr wyf yn poeni y bydd yn cael effaith negyddol ar ei pherfformiad yn yr arholiadau. Oes modd i ni wneud cais am ystyriaeth arbennig?

Mae'n bosib y bydd yr ysgol y mae eich plentyn yn ei mynychu eisoes wedi gwneud cais am yr hyn a elwir yn "drefniadau mynediad" os yw'n ymwybodol o'r cyflwr. Yn y lle cyntaf cysylltwch â'r ysgol a gofynnwch os cewch chi siarad â'r Swyddog Arholiadau oherwydd mae'n rhaid iddyn nhw gyflwyno'r cais. Mae caniatau amser ychwanegol i gwblhau arholiad yn un ffordd posib o ymateb.

Mae cyflyrau eraill sy'n effeithio ymgeiswyr y medra canolfannau arholi wneud cais am drefniadau mynediad. Nid y nod yw rhoi unrhyw fantais i fyfyrwyr o'r fath, ond yn hytrach rhoi cyfle cyfartal iddyn nhw yn yr arholiad.

Yn ôl i frig y dudalen.

Yr wyf wedi derbyn gradd yn ddiweddar sydd yn is o lawer nag unrhyw radd yr wyf wedi'i chael o'r blaen. Sut y gallaf fod yn sicr bod pob arholiad yn cael ei farcio'n gyson?

Mae pob arholwr yn mynychu cyfarfodydd cymedroli yn rheolaidd, sy'n eu hyfforddi ynglÅ·n â sut i gymhwyso'r cynllun marcio yn gyson ac yn gywir i bob papur sy'n cael ei farcio.

Yna mae samplau o bapurau o bob gradd yn cael eu gwirio gan uwch arholwyr er mwyn sicrhau cysondeb yng ngwaith pob arholwr unwaith eto. Os oes anghysondebau yn cael eu darganfod yn achos arholwr penodol, bydd uwch arholwr yn ailfarcio holl bapurau'r arholwr hwnnw.

Yn ôl i frig y dudalen.

Os oes arnoch chi angen argraffiad neu lythyr yn cadarnhau eich cymwysterau er gwybodaeth ar eich cyfer chi eich hun, llenwch ffurflen Mynediad at Ddata Personol. I gael cymorth i lenwi'r ffurflen hon, cyfeiriwch at y canllawiau i ymgeiswyr. Mae hyn yn unol â'r Polisi Diogelu Data. Noder nad yw'n ddogfen swyddogol, ac nid yw fel arfer yn cael ei derbyn gan gyflogwyr, colegau na phrifysgolion fel tystiolaeth o ganlyniadau eich cymhwyster. Os hoffech chi hawlio tystysgrif newydd gan fod yr hen un ar goll, wedi'i dwyn, ei difrodi neu heb ei chasglu, gwelwch www.cbac.co.uk/students/certificates

Yn ôl i frig y dudalen.

Mwy o gwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach yr hoffech eu gofyn i CBAC, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud ein gorau i'w hateb a chyhoeddi'r atebion - ffurflen adborth

Yn ôl i frig y dudalen.