Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio Llwybrau Mynediad

Creadigol, Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau i ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth mewn amrywiaeth feysydd pwnc, gan gynnwys:

  • Celf a Dylunio
  • Dylunio a Thechnoleg
  • Drama
  • Astudio'r Cyfryngau
  • Cherddoriaeth

Gall canolfannau ddewis adeiladu'r cymhwyster o amgylch un maes pwnc, e.e. Celf a Dylunio. Fel arall, mae'n bosibl i adeiladu cymhwyster o amrywiaeth o feysydd pwnc, e.e. Celf a Dylunio, Drama ac Astudio'r Cyfryngau, er mwyn rhoi profiad mwy cyffredinol i'r dysgwyr. Lawrlwythwch Unedau Y Creadigol a'r Cyfryngau am fwy o wybodaeth.

Mae'r cymhwyster ar gael ar Lefel Mynediad 2 a 3.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Gridiau Cyfarwyddyd Asesiad

Mae Gridiau Cyfarwyddyd Asesiad yn offeryn defnyddiol sy'n egluro Meini Prawf Assesu ar gyfer pob uned Creadigol, Cynfyngau a Chefyddydau Perfformio sy'n tynnu sylw at y gwahaniaethau rhwng y ddwy lefel . Mae ymhelaethu ar y cynnwys ac enghjreiffitiau o dasgau ar y cyd ar un daflen ddefnyddiol (fesul uned).

Lawr lwythwch Gridiau Cyfarwyddyd Asesiad fesul maes pwnc:

Celf a dylunio (unedau 6306-6314)
Dylunio a thechnoleg (unedau 6220-6223)
Drama (unedau 6320-6323)
Cyfryngau (unedau 6300-6302 & 6332-6334)
Cerddoriaeth (unedau 6340-6343)


Unedau a Chanllawiau

Gall ymgeiswyr ychwanegu at eu credydau i ennill un o'r canlynol:

  • Dafarniad (8-12 credyd)
  • Tystysgrif (13-36 credyd)
  • Diploma (37+ credyd)

Rhaid i ymgeiswyr allu darparu tystiolaeth eu bod wedi bodloni'r holl feini prawf asesu ar gyfer yr holl unedau y maent wedi cofrestru amdanynt.

Ni ddylid cofrestru ymgeiswyr am uned os nad ydynt wedi bodloni holl feini prawf asesu yr uned honno. Os bydd ymgeiswyr yn cael eu cofrestru am uned ac yna'n methu â darparu tystiolaeth eu bod wedi bodloni'r holl feini prawf asesu'r uned honno, rhaid i chi dynnu'r ymgeisydd un ôl.

 
Terfyn Amser Cofrestru
Terfyn Amser Cyflwyno Samplau
Cyfres y Gaeaf
21 Hydref
(Terfyn amser cywiriadau - 11 Tachwedd)
12 Rhagfyr
Cyfres yr Haf
21 Chwefror
(Terfyn amser cywiriadau - 18 Mawrth)
4 Mai

Cyflwyno Gwaith ar gyfer Safoni

Rhaid i bob uned o waith a gyflwynir fel rhan o'r sampl gynnwys:

Cofnod Asesu (fesul ymgeisydd ac uned)

Taflen ddilysu myfyrwyr (a lofnodwyd gan yr ymgeisydd a'r Athro)

Rhaid i bob darn o waith Y Creadigol, Y cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio sy'n cael eu danfon i CBAC fod yn gopïau yn unig.
Ni ddylid anfon arteffactau/cynnyrch gwreoddiol ar gyfer unedau dylunio a thechnoleg a chelf a dylunio. Tystiolaeth ffotograffig, gyda syniad o'r raddfa lle y bo'n briodol, yw'r cyfan sydd ei angen.

D.S. Ni ddylid defnyddio 'ring binders' neu waledi plastig unigol.

Ni fydd gwaith Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio a anfonir i CBAC ar gyfer cymedroli yn cael eu ddychwelyd i ganolfannau ar ôl y cyfnod safoni. Mae'n hanfodol eich bod yn cadw gwaith gwreiddiol ar gyfer eich cofnodion.

Am fwy o wybodaeth am sut i gyflwyno gwaith: canllawiau ar gyflwyno gwaith.


Cysylltwch â Ni

Gweinyddiaeth
Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2240 4306
Ebostio Mike

Celf a Dylunio
Swyddog Pwnc 

Mari Bradbury
029 2240 4306
Ebostio Mari

Dylunio a Thechnoleg
Swyddog Pwnc 

Steve Howells
029 2240 4306
Ebostio Steve

Drama
Swyddog Pwnc 

Wyn Jones
029 2240 4306
Ebostio Wyn

Astudio'r Cyfryngau 
Swyddog Pwnc 

Wyn Jones
029 2240 4306
Ebostio Wyn

Cerddoriaeth
Swyddog Pwnc 

Rachel Edwards
029 2240 4306
Ebostio Rachel

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Dolenni Defnyddiol


 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio Adroddiad 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.