Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Yn Ystod yr Arholiadau

 

Dosbarth

Bwriad y tudalennau hyn yw rhoi cymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau.

Amhariad yn ystod Arholiadau

Os ydych yn dod ar draws digwyddiad ar ddiwrnod arholiad neu darfu sy'n mynnu sylw ar unwaith, megis tor-diogelwch, ymholiad cwestiwn papur neu argyfwng sy'n effeithio ar arholiad, cysylltwch â'r adran berthnasol a restrir yn y cysylltiadau gweinyddu arholiadau.

Arholiadau yn ystod amodau tywydd gwael a chyfnodau o amhariad

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae'n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny'n digwydd gellir darganfod fwy o wybodaeth ar y linc isod.

Gwallau mewn Papurau Cwestiynau

Y prif adnodd ar gyfer swyddogion arholiadau yn ystod y cyfnod hwn yw Llyfryn y CGC 'Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau' a dylai pob swyddog arholiadau wneud yn siwr eu bod yn gwbl gyfarwydd â'r dulliau gweithredu a rheolau a nodir yn y ddogfen hon. Gellir cael crynodeb fer o rai o'r materion sy'n codi amlaf trwy glicio ar y cyswllt perthnasol ar y chwith.

Gofynion Arbennig

Dylid nodi mai'r hyn sy'n codi amlaf yn ystod cyfnod yr arholiadau yw'r arholiadau y gallai fod angen "Ystyriaeth Arbennig" arnynt. Mae hwn yn faes mawr ac arwahanol y mae iddo gysylltiadau cryf â'r darpariaethau'n ymwneud â'r Trefniadau Mynediad. Gellir cael manylion pellach ar y ddau faes hyn ar ein tudalen Gofynion Arbennig y wefan hon.

Dylai canolfannau nodi bod Gwasanaeth Arolygu Canolfannau y CGC yn cadw'r hawl i ymweld â chanolfannau yn ystod yr arholiadau i arolygu'r trefniadau ac i wneud yn siwr y cedwir yn llawn at yr holl reoliadau.

Sylwadau Aroliadau

Os hoffai unrhyw athrawon yn eich canolfan gyflwyno sylwadau am unrhyw bapur arholiad CBAC, gallant wneud hynny drwy lawrlwytho copi o Ffurflen Sylwadau Arholiadau. Dylid llenwi'r ffurflen a'u ebostio i exams@cbac.co.uk  Bydd y sylwadau yn cael eu hystyried gan y maes pwnc perthnasol a bydd unrhyw bwyntiau a godir yn cael eu hystyried wrth roi papurau at ei gilydd yn y dyfodol.