Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwestiynau Cyffredin Asesiad dan Reolaeth

Pa bryd y cyhoeddir tasgau'r asesiad dan oruchwyliaeth/reolaeth i'r canolfannau?

Nid oes un dyddiad cyhoeddi penodol. Mae amlinelliad o'r manylion yn cael ei roi m manylebau/canllawiau athrawon y pwnc penodol. Mewn rhai pynciau, oes o flwyddyn sydd gan y tasgau. Rhaid i athrawon sicrhau eu bod yn defnyddio'r dasg sy'n gyfredol i'r flwyddyn gyflwyno.

A ellir cyflwyno tasgau asesu dan oruchwyliaeth/reolaeth ym Mlwyddyn 10?

Gellir - ond rhaid i athrawon sicrhau bod y tasgau a ddefnyddir yn gyfredol i'r flwyddyn gyflwyno.

Erbyn pa bryd y mae'n rhaid cyflwyno tasgau'r asesiad dan oruchwyliaeth / reolaeth i'r safonwr a benodir gan CBAC?

Dyddiad cau cyfres yr haf yw 5 Mai. Fodd bynnag, mae dyddiad cau cynharach i bynciau Daearyddiaeth (Uned 3), Dyniaethau (Uned 4), Drama (Uned 1), Saesneg (Unedau 3 a 4b), a Llenyddiaeth Saesneg (Uned 3) sef 24 Mawrth.

Sut y dylai canolfannau storio gwaith yn ddiogel?

Dylid storio'r holl ddeunyddiau asesu (gan gynnwys gwaith myfyrwyr) yn ddiogel yn y ganolfan, dan glo mewn cwpwrdd, trwy gydol y cyfnod asesu. Rhaid casglu gwaith a gynhyrchir dros sawl sesiwn ar ddiwedd pob sesiwn a'i storio'n ddiogel. Rhaid cadw gwaith a gynhyrchir yn electronig yn ddiogel er mwyn sicrhau nad oes modd ei newid rhwng sesiynau. Rhaid casglu unrhyw gofbinnau sy'n cael eu defnyddio i storio gwaith ar ddiwedd pob sesiwn hefyd.

A ddylid cymryd tasgau'r asesiad dan oruchwyliaeth/reolaeth o dan amodau arholiad arferol?

Gall goruchwyliaeth tasgau'r asesiad dan oruchwyliaeth/reolaeth fod yn ffurfiol (lefel uchel o reolaeth), yn anffurfiol (lefel ganolig o reolaeth) neu'n gyfyngedig (lefel isel o reolaeth), a bydd y manylion yn cael eu rhoi yn y fanyleb berthnasol. Gweler adran 4.1 y Cyfarwyddiadau ar Gynnal Asesiadau dan Oruchwyliaeth/Reolaeth (CGC, 2017-18) am amlinelliad manwl o'r amodau priodol ar gyfer pob un o'r categorïau hyn.

Faint o adborth y gellir ei roi i fyfyrwyr yn ystod y cyfnod asesu dan reolaeth?

Mae hyn yn dibynnu ar lefel y rheolaeth ar gyfer y cam perthnasol o'r asesiad.
Yn achos pynciau â lefel uchel o reolaeth (goruchwyliaeth ffurfiol), ni chaniateir unrhyw arweiniad gan athrawon.

Yn achos pynciau â lefel ganolig o reolaeth (goruchwyliaeth anffurfiol), gall athrawon ddarparu cyngor ar lafar ac yn ysgrifenedig ar lefel gyffredinol yn unig. Gall myfyrwyr adolygu gwaith cyn cyflwyno'r darn terfynol. Ni ddylai athrawon ddarparu cyngor penodol ar sut i wella drafftiau er mwyn cwrdd â meini prawf asesu. Ni ddylid rhoi adborth ffurfiol ynglÅ·n â gwallau/hepgoriadau.

Pa ddeunyddiau cyfeirio sy'n cael eu caniatáu yn ystod y sesiynau asesu dan oruchwyliaeth/reolaeth?

Bydd hyn yn amrywio yn ôl y pwnc. Yn ystod sesiynau o reolaeth uchel, mae'r defnydd o ddeunydd cyfeirio'n cael ei reoli'n dynn ond gall fod gwahaniaethau ar draws y pynciau.
Yn achos pynciau â lefel ganolig o reolaeth (goruchwyliaeth anffurfiol), gall myfyrwyr gyrchu unrhyw adnoddau print/electronig sydd ar gael o fewn y ganolfan.
Mae mwy o arweiniad i'w gael yn y fanyleb berthnasol.

A ddylid rhannu'r meini prawf marcio â'r myfyrwyr?

Dylid. Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol o'r meini prawf marcio.

Os bydd myfyriwr yn ail-sefyll tasg asesiad dan oruchwyliaeth/reolaeth a fydd angen iddo ef/iddi hi wneud aseiniad gwahanol?

Bydd. Gall myfyriwr ail-sefyll tasg asesiad dan oruchwyliaeth/reolaeth, os yw'r dasg osod yn dal i fod yn gyfredol yn y flwyddyn ail-sefyll. Fodd bynnag, rhaid i waith a gyflwynir ar gyfer asesiad yr ail-sefyll fod yn waith newydd. Ni all myfyrwyr gyflwyno gwaith wedi'i ddiwygio sydd wedi'i gyflwyno o'r blaen.