Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Polisi Cyhoeddi

Mae'r wybodaeth isod yn dangos pa bryd y bydd dogfennau arholiadau CBAC ar gael i ganolfannau arholiadau cofrestredig ac i aelodau o'r cyhoedd. Mae'r polisi yn cynnwys ein holl gymwysterau.

Bydd rhywfaint o oedi rhwng dyddiad darparu dogfennau i'r canolfannau ar y wefan ddiogel a dyddiad eu darparu ar y wefan gyhoeddus. Gwneir hyn er mwyn i ysgolion a cholegau allu defnyddio'r rhain fel adnoddau mewnol cyn iddyn nhw fod ar gael i bawb.

Mae dogfennau ar gael ar y wefan am dair blynedd ar y mwyaf.

Papurau cwestiynau a chynlluniau marcio

Cyfres ArholiadauAm ddim ar wefan ddiogel CBAC i ganolfannau cofrestredig CBACLawrlwytho am ddim o'r wefan gyhoeddus.
Tachwedd

Bydd papurau cwestiynau ar gael ar y diwrnod ar ôl diwedd pob cyfres arholiadau.

Bydd cynlluniau marcio ar gael ar ddiwrnod y canlyniadau.

1 Awst
Ionawr 1 Hydref
Mehefin 1 Mawrth

 

Athrawon mewn canolfannau a gofrestrwyd gyda CBAC

Bydd papurau cwestiynau ar gael ar y diwrnod ar ôl diwedd pob cyfres arholiadau a bydd y cynlluniau marcio ar gael ar ddiwrnod y canlyniadau.  Gall canolfannau cofrestredig lawrlwytho'r papurau cwestiynau a chynlluniau marcio hyn yn rhad ac am ddim o wefan ddiogel CBAC.

Ni ddylid rhannu’r papurau cwestiynau a’r cynlluniau marcio hyn ar gyfryngau cymdeithasol cyn i CBAC eu darparu ar gyfer y cyhoedd.

Myfyrwyr a rhieni

Bydd cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael i'w lawrlwytho'n rhad ac am ddim o'r wefan gyhoeddus rhwng 6 a 9 mis ar ôl diwrnod canlyniadau pob cyfres arholiadau fel y manylir yn y tabl uchod.

Adroddiadau arholwyr

Cyfres ArholiadauLawrlwytho am ddim o'r wefan gyhoeddus.
Tachwedd Ar gael ar ddiwrnod y canlyniadau.
Ionawr
Mehefin
Mawrth

 

Manylebau

Mae copïau electronig ar gael i'w llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar dudalennau perthnasol y pwnc/cymhwyster ar y wefan. Rhoddir fersiynau electronig o'r manylebau ar y wefan cyn gynted ag y byddant wedi'u hachredu. Dyma'r fersiynau diweddaraf.

Canllawiau i Athrawon

Mae Canllawiau i Athrawon ar gael yn rhad ac am ddim ar y wefan (gweler y rhestr Dogfennau ar dudalennau'r Pwnc/Lefel).

Hawlfraint

Mae croeso i ganolfannau ddefnyddio dogfennau yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer gwaith astudio preifat eu myfyrwyr, er mwyn eu paratoi ar gyfer arholiadau, gan gydnabod CBAC lle bo'n berthnasol os ydynt yn atgynhyrchu'r dogfennau. Os ydyw canolfannau am gopïo dogfennau er mwyn eu defnyddio y tu allan i'w canolfannau (boed yn electronig neu gopïau caled), rhaid iddynt ofyn i CBAC am ganiatâd ysgrifenedig.

Noder: mae rhai papurau cwestiynau yn cynnwys deunydd a gafwyd o ffynonellau eraill, megis erthyglau o bapurau newydd, ffotograffau a diagramau. Mae'n bosibl nad oedd CBAC wedi llwyddo i glirio hawlfraint yn llwyr ar gyfer defnyddio eitemau fel hyn y tu allan i arholiadau, ac oherwydd hyn mae'n bosibl nad yw rhai papurau neu rannau ohonynt ar gael yn electronig.