Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Manteision

Fel Arholwr neu Safonwr profiadol, mae gennych rôl hanfodol yn y broses asesu. Mae rôl Uwch Arholwr neu Safonwr yn rhoi boddhad ac yn gyfle unigryw. Gallwch elwa mewn sawl ffordd wrth ymgymryd â'r rôl hon, fel yr amlinellir isod.

"Yr wyf wedi bod yn Uwch Arholwr gyda CBAC ers 15 mlynedd, mae hwn wedi bod yn brofiad hynod o fuddiol i mi o ran fy natblygiad proffesiynol, gwybodaeth fanwl am y broses arholi, a chael tâl ar gyfraddau cystadleuol. Mae tîm CBAC wedi rhoi hyfforddiant a chyngor cynhwysfawr i mi drwy gydol y broses". – Alan Guy, Uwch Arholwr ar gyfer TGAU ac UG/Safon Uwch Cerddoriaeth.


Datblygu eich sgiliau rheoli

Fel Uwch Arholwr neu Safonwr, byddwch yn gyfrifol am reoli tîm o arholwyr a'u tywys nhw drwy'r broses asesu. Byddwch yn gallu rhoi arweiniad i'ch tîm a datblygu eich sgiliau rheoli project a chadw amser wrth fynd ymlaen.

Gwella eich gwybodaeth am y pwnc

Bydd gosod y cwestiynau a chynlluniau marcio ar gyfer y papur cwestiynau yn golygu eich bod yn cael cipolwg heb ei debyg ar y broses o greu, cyflwyno ac asesu papurau cwestiynau o un pen i'r llall.

Derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, arweiniad a chefnogaeth i sicrhau eich bod yn deall yn llawn y cyfrifoldebau, disgwyliadau a dyddiadau cau ar gyfer eich swydd. Mae ein rhwydwaith cefnogi eang ar waith fel eich bod chi'n gallu cysylltu â'ch Arweinwyr Tîm, tîm Penodedigion a Swyddog Pwnc CBAC ar unrhyw adeg.

Rhoi hwb i'ch incwm

Rydym yn cynnig pecyn talu cystadleuol i'r Uwch Arholwyr a Safonwyr am y gwaith a wneir ac rydym hefyd yn talu am unrhyw gostau teithio i fynychu cyfarfodydd. Lle y bo'n briodol, efallai y bydd modd i chi hawlio costau llety. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Gweithio hyblyg

Mae'r rôl hon yn amrywiol, yn ddiddorol, yn un sy'n rhoi boddhad a hefyd yn rhoi cyfle i chi weithio'n hyblyg ar y cyd â'ch swydd bresennol, lle bo hynny'n briodol.

Rhwydweithio ag athrawon a phobl broffesiynol profiadol eraill

Byddwch yn gweithio'n agos ag aelodau o'ch tîm arholi a safoni felly bydd cyfle i chi adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc profiadol eraill.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin.