Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth eang i Arholwyr a Safonwyr o ddiwrnod cyntaf y penodiad hyd at y diwrnod y mae'r canlyniadau yn cael eu cyhoeddi.

Mae ein pecyn cefnogaeth yn cynnwys:

  • Canllaw rhagarweiniol i Arholwyr a Safonwyr newydd – mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y gynhadledd hyfforddi, marcio sgriptiau a logisteg.
  • Ein cynhadledd hyfforddi Arholwyr / Safonwyr blynyddol sy'n benodol i'ch cymhwyster
  • Deunyddiau hyfforddi ychwanegol wedi'u teilwra a fydd yn cael eu dosbarthu yn y gynhadledd
  • Anfonir sgriptiau a chynlluniau marcio manwl atoch yn syth ar ôl yr arholiad fel eich bod chi'n gallu ymgyfarwyddo'n llawn â'r cynnwys cyn y gynhadledd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau o gwbl, rydym yn eich annog i drafod y rhain yn y gynhadledd.
  • Pecyn ysgrifennu yn cynnwys labeli, llyfryn cyfarwyddiadau a deunyddiau ychwanegol
  • Arweinydd Tîm a/neu Uwch Arholwr/Safonwr penodedig a fydd yn eich tywys drwy'r broses
  • Cefnogaeth dros y ffôn ac ar e-bost gan ein tîm penodedigion profiadol a'ch Arweinydd Tîm a/neu Uwch Arholwr/Safonwr penodedig
  • Arweiniad ar sut i ddefnyddio ein System Mewnbynnu Marciau'n Electronig (EMI)

Gwybodaeth am y gynhadledd

Rydym yn credu y dylid cynnal cynhadledd wyneb yn wyneb, ar gyfer bob pwnc, i arholwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd er mwyn roi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych a hefyd er mwyn i chi ymgyfarwyddo ag asesiad y flwyddyn hon. Mae'n rhaid mynychu'r gynhadledd hyfforddiant sy'n cael ei harwain gan y Swyddog Pwnc a'r Uwch Arholwr/Safonwr.

Fel arfer mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar y penwythnos ar ôl yr arholiad. Byddwch yn cael eich talu i fynychu'r gynhadledd a gallwch hawlio eich costau teithio. Lle bo'n briodol, efallai y bydd modd i chi hawlio costau llety (telerau ac amodau yn berthnasol).

Yn y gynhadledd, byddwch dod i ddeall y papur cwestiynau a'r cynllun marcio'n drylwyr, yn gweithio drwy amrywiaeth o sgriptiau enghreifftiol ac yn dysgu sut i gymhwyso'r cynllun marcio. Byddwch hefyd yn derbyn adborth gan eich Arweinydd Tîm a/neu Uwch Arholwr/Safonwr i wella eich sgiliau asesu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r tîm penodedigion, eich Arweinydd Tîm a/neu Uwch Arholwr/Safonwr penodedig. Byddwch yn cael eich cyflwyno i'ch Arweinydd Tîm ac Uwch Arholwr/Safonwr yn y gynhadledd hyfforddi ac yn cydweithio drwy gydol y dydd.

Ar ôl y gynhadledd

Bydd marcio'r sgriptiau yn dechrau yn syth ar ôl y gynhadledd am gyfnod o tua 3 wythnos. Bydd gofyn i chi gyflwyno sampl dechreuol o 10 sgript wedi'u marcio i'ch Arweinydd Tîm neu Uwch Arholwr/Safonwr yn fuan ar ôl y gynhadledd i'w hadolygu. Bydd y rhain yn cael eu hadolygu a byddwch yn derbyn adborth cyn i chi barhau i farcio.

Gofynnwn i chi gyflwyno ail sampl o 100 sgript hanner ffordd drwy'r broses asesu a byddwn yn dewis 25 sgript ar hap o'r sampl hwn i'w hadolygu. Mae hyn yn ein cynorthwyo i gynnal safon uchel o farcio.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at penodedigion@cbac.co.uk neu ffoniwch ni ar 029 2026 5457. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.