Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Broses Ymgeisio


Os oes gennych ddiddordeb dilynwch y camau isod:


1) Gwneud cais ar-lein

Dylai pob cais i fod yn Arholwr neu'n Safonwr gael ei wneud gan ddefnyddio'r wefan penodedigion . I ymgeisio, dylech greu cyfrif drwy ddarparu eich enw llawn, cyfeiriad e-bost a dewis cyfrinair a chwestiwn diogelwch.

Bydd angen i chi roi manylion canolwyr ar yr adeg yr ydych yn ymgeisio felly sicrhewch fod yr holl fanylion ar gael wrth ddechrau'r broses.

Noder, rydym yn croesawu ceisiadau hyd yn oed os nad oes swyddi gwag ar gael ar yr adeg benodol honno. Bydd eich cais yn cael ei gofnodi a byddwn yn cyfeirio ato, os bydd swydd wag ar gael yn y dyfodol.

2) Adolygu cais

Unwaith rydych wedi'i gyflwyno, bydd statws eich cais ar-lein yn ymddangos fel "disgwyl am eirda" ar y wefan hyd nes bydd eich canolwr wedi cwblhau eich geirda ar y system.

3) Derbyn cymeradwyaeth

Unwaith rydym wedi derbyn geirda addas, bydd statws eich cais ar-lein yn newid o "disgwyl am eirda" i "disgwyl am asesiad". Bydd y newid statws yn dibynnu ar yr amser a gymerir i dderbyn eich geirdaon. Yna byddwn yn gwirio eich cais yn llawn ac os yw'n llwyddiannus, bydd eich manylion yn cael eu hychwanegu at ein rhestr wrth gefn wedi'i chymeradwyo.


Ymgeisio


Cynnig swydd

Os oes swydd wag addas ar gael, byddwn yn anfon e-bost i'r cyfeiriad sydd wedi'i nodi yn eich ffurflen gais i gynnig y swydd i chi yn ffurfiol ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.

Os ydych yn derbyn y swydd, byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfod wyneb yn wyneb a bydd deunyddiau hyfforddi pellach yn cael eu darparu.

Os ydych yn gwrthod y swydd, bydd eich cais yn aros ar ein rhestr wrth gefn ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi ar gyfer y flwyddyn academaidd olynol, os bydd swydd wag ar gael. Os nad ydych chi'n dymuno i ni gysylltu â chi ynglŷn â swyddi gwag yn y dyfodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn tynnu eich manylion oddi ar y rhestr.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin.


Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â cymorth.wrth.ymgeisio@cbac.co.uk neu ffoniwch 02920 265 457 Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.