Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ydw i'n Gymwys?

I fod yn Arholwr neu'n Safonwr, mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol. Dylech:

  • fod yn athro neu'n ddarlithydd ar hyn o bryd neu wedi ymddeol gydag o leiaf tri tymor llawn o brofiad addysgu diweddar yn y pwnc yr ydych yn ymgeisio amdano
  • fod â chymwysterau academaidd addas yn y pwnc, er enghraifft gradd a chymhwyster addysgu
  • darparu manylion canolwyr (mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â nhw). Dylech roi manylion eich prifathro neu bennaeth adran presennol neu fwyaf diweddar, lle bo hynny'n bosibl
  • breswylio yn y DU
  • fod ar gael am gyfnod o tua 3 wythnos i ymgymryd â marcio sgriptiau a safoni gwaith cwrs dwys ym mis Mai/Mehefin (neu'n gynnar yn y gwanwyn os yn berthnasol)
  • fynychu cynhadledd hyfforddi wyneb yn wyneb gorfodol ar gyfer Arholwyr/ Safonwyr
  • bod â chyfrifiadur Windows neu liniadur eich hun gyda mynediad at y rhyngrwyd y tu allan i safle'r ysgol

Gall rhai meini prawf amrywio yn dibynnu ar y cymhwyster. Cyfeiriwch at y swydd-ddisgrifiad am ofynion penodol.

Cyn ymgeisio, dylech ymgyfarwyddo â'r Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at cymorth.wrth.ymgeisio@cbac.co.uk neu ffoniwch ni ar 029 2026 5457. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.