Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Manteision

Mae arholi a safoni yn unigryw, diddorol ac yn werth ei wneud a gall hefyd gael ei wneud ar y cyd â'ch rôl bresennol. Mae amrywiaeth o fanteision eraill sydd wedi'u crynhoi isod:

Gwella eich gwybodaeth am y pwnc

Fel Arholwr neu Safonwr, byddwch yn cael cipolwg amhrisiadwy ar y broses asesu yn CBAC, yn gwella eich sgiliau a hefyd yn cynyddu eich dealltwriaeth o'ch pwnc. Byddwch chi'n addysgwyr gwell oherwydd hynny.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl i chi ennill profiad fel Arholwr neu Safonwr, mae cyfleoedd i chi symud ymlaen i rôl uwch er enghraifft Arweinydd Tîm neu Uwch Arholwr/ Safonwr. Mae rolau uwch yn cynnwys gweithio'n ganolog yn eich pwnc ac ymgymryd â thasgau fel ysgrifennu papurau cwestiynau a chynlluniau marcio, gweithio'n rhan o dîm arbenigol i ddatblygu manylebau newydd neu reoli tîm o arbenigwyr pwnc.

Rhwydweithio ag athrawon a phobl broffesiynol profiadol eraill

Adeiladu eich cysylltiadau drwy gydol y broses asesu drwy rwydweithio ag athrawon eraill sy'n addysgu'r un fanyleb. Mae'r broses arholi a safoni yn cynnwys trafodaeth ryngweithiol a rhannu arferion gorau y byddwch chi'n elwa ohonyn nhw.

Derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr

Rydym yn darparu hyfforddiant, arweiniad a chefnogaeth ardderchog drwy gydol y broses asesu i sicrhau eich bod yn hyderus yn y gwaith y byddwch yn ymgymryd ag ef. Mae ein rhwydwaith cefnogi eang ar waith fel eich bod chi'n gallu cysylltu â'ch Arweinydd Tîm neu Uwch Arholwr penodedig a thîm Penodedigion CBAC wrth i chi weithio drwy'r sgriptiau a ddyrannwyd i chi. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu gan Arholwyr a Safonwyr profiadol yn y gynhadledd hyfforddi wyneb yn wyneb.

Gweithio Hyblyg

Er bod gwaith arholi a safoni yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad, mae'r rôl yn hyblyg oherwydd mae modd gwneud y marcio gartref ar y cyd â'ch swydd addysgu bresennol am y cyfnod byr.

Rhoi hwb i'ch incwm

Rydym yn cynnig pecyn talu cystadleuol i'n Harholwyr a Safonwyr am y gwaith a wneir ac rydym hefyd yn talu am unrhyw gostau teithio i fynychu cyfarfodydd. Lle bo'n briodol, efallai y byddwn yn talu am lety hefyd. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Ceisio am swydd

Cyn gwneud cais, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth.