Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Arholwyr a Safonwyr

Mae CBAC wedi ymrwymo i sicrhau bod sgript pob ymgeisydd yn cael ei farcio a'i asesu'n deg ac yn fanwl gywir. Mae Arholwyr a Safonwyr yn hanfodol ar gyfer cyflwyno cymwysterau CBAC ac rydym yn cyflogi miloedd o athrawon, athrawon wedi ymddeol, darlithwyr addysg bellach ac arbenigwyr addysg i sicrhau bod safon ein marcio yn cael ei chynnal.

Gwerthoedd craidd CBAC ar gyfer asesu

Gwybodaeth ac arbenigedd:rydym yn gweithio gyda phobl broffesiynol yn y sector addysg sydd â chyfoeth o wybodaeth wrth osod, marcio a safoni ein papurau.

Sicrhau ansawdd:rydym wedi ymrwymo i ddarparu asesiad teg a manwl gywir. Mae hyn yn cael ei gyflawni drwy hyfforddiant parhaus ar gyfer Arholwyr a Safonwyr a gwiriadau ansawdd manwl cyn i ganlyniadau arholiadau gael eu cyhoeddi.

Datblygiad parhaus:rydym yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr i'r holl Arholwyr a Safonwyr. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant personol a chyfarfodydd wyneb yn wyneb i drafod y cynllun marcio a chefnogaeth eang drwy'r broses asesu.

Dilyniant:rydym yn cydnabod ac yn gwobrwyo Arholwyr a Safonwyr ac yn eu hannog i ymgeisio am swyddi uwch o fewn y broses asesu lle bo hynny'n briodol.

Technoleg uwch:rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio technoleg newydd i wella ansawdd ein hasesu. Mae'r dechnoleg hon yn cynnwys System Mewnbynnu Marciau'n Electronig (EMI). Y system hon sy'n cael ei defnyddio ar gyfer y mwyafrif o'n hasesiadau ac CMI+ ar gyfer sgriptiau wedi'u e-brosesu, sy'n cael eu marcio ar-sgrin.

Swyddi Gwag

Edrychwch ar ein swyddi gwag ar gyfer

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag aelod o'r tîm penodedig:

Pennaeth Arholwyr

Rob Reynolds
029 2026 5050
rob.reynolds@wjec.co.uk

Pennaeth Safonwyr

David Edmunds
029 2026 5445
david.edmunds@wjec.co.uk

Pennaeth Arholwyr a Safonwyr

Helen Donovan
029 2026 5044
helen.donovan@wjec.co.uk