Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Amdanom Ni

Pwy Ydym Ni

Mae CBAC yn brif gorff arholi sy'n darparu cymwysterau ac asesiadau arholiadau ar gyfer ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau annibynnol. Gyda phrofiad o dros 65 mlynedd o ddarparu cymwysterau, CBAC yw'r prif ddarparwr yng Nghymru ac un o brif ddarparwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae CBAC fel sefydliad yn cyflogi dros 360 o bobl yn ei swyddfeydd yng Nghaerdydd a Threfforest ac mae'n gorff sy'n parhau i dyfu.

Sefydlwyd CBAC yn 1948 fel consortiwm o awdurdodau addysg lleol yng Nghymru. Bellach rydym yn elusen annibynnol gofrestredig, dan reolaeth Bwrdd y Cyfarwyddwyr ac Uwch Dîm Rheoli.

Mae WJEC CBAC Cyf. yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 3150875) ac yn elusen gofrestredig (rhif 1073332). Mae is-gwmni, sef WJEC CBAC Services Limited, yn darparu gwasanaethau argraffu a chyhoeddi arbenigol. Mae Eduqas yn nod masnach cofrestredig o WJEC CBAC Cyf. 

Beth Rydym yn Ei Wneud

Cymwysterau

Darparwn gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr rhwng 14 a 19 mlwydd oed. Llywodraeth Cymru / Cymwysterau Cymru sy'n rheoleiddio cymwysterau CBAC sy'n cael eu darparu yng Nghymru ac Ofqual sy'n rheoleiddio'r cymwysterau hynny sy'n cael eu darparu yn Lloegr.

Adnoddau Digidol

Mae ein tîm Adnoddau Addysgol yn datblygu adnoddau ar-lein o safon i gefnogi manylebau cyfredol a manylebau diwygiedig CBAC. Adnoddau rhad ac am ddim yw'r rhain ac maent ar gael o wefan adnoddau  CBAC.

Datblygiad proffesiynol

Cynigiwn becyn DPP cynhwysfawr ar gyfer pob athro sy'n defnyddio ein manylebau. Yn rhan o'r ddarpariaeth hon mae cyrsiau hyfforddi wyneb yn wyneb ac ar-lein dan arweiniad arbenigwyr pwnc ac offerynnau defnyddiol megis Adolygu Arholiadau Ar-lein a Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein. Ewch i Cymorth i Athrawon i gael gwybod mwy.

Cyfleusterau Cynadleddau

Mae cyfleusterau o'r radd flaenaf i'w cael yn swyddfeydd CBAC sydd ar gael i'w llogi. Ymhlith y cyfleusterau hyn mae ystafell hyfforddi TG, Stiwdio Recordio, Ystafelloedd Cynhadledd a Chyfarfod a darpariaeth arlwyo mewnol. Dysgwch fwy am y cyfleusterau sydd ar gael yng Nghaerdydd ac yn Nhrefforest.

Gweithio gyda Ni

Mae gan CBAC weithlu gwybodus ac amrywiol sy'n meddu ar amrediad eang o sgiliau. Os hoffech chi ymuno â CBAC, edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol

Datganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Darllenwch ein datganiad yma

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.